Rei | Rei

              Díky Budo z dávných časů, současné rozšíření a rozvoj karate může být přičítán aspektu jež panuje mezi všemi a hlavně k učiteli. Udržuje ostatní v úctě  a je prosté, skromné.

Eiichi Miyazato sensei
(Eiichi Miyazato před Jundokan Dojo na Okinawě, Naha)

              Rei ( zdvořilost nebo správné chování ) je přímo v srdci Budo. Je tam až tak že se říká: „začíná to s rei a končí to s rei“ .

              Opravdovým důvodem / významem pro cvičení Budo je pro cvičící samotný duch trénování.. tělo a duch pracují ve vzájemné  harmonii, jak říká jedno přísloví. Bez tréninku ducha není ani fyzický a technický trénink.

              Člověk musí zachovávat běžný sociální kodex a snažit se budovat svůj charakter v harmonii se životem ve společnosti. Při cvičení kata , kata začíná s úklonou ve stoji a končí s úlonou ve stoji jako vyjádření úcty.

              V kumite, soupeř se dívá vpřed  ( shomen ), uklání se ve stoje,potom se pokloní soupeři tváří v tvář a potom je začátek. Jakmile skončí, znovu se vzájemně ukloní a potom směrem vpřed. Úlkona ve stoje není rovný postoj ale člověk se přirozeně ohne dopředu v pase ( asi 30 stupnů ). Prsty pbou rukou by měly sklouznot asi 10 cm nad kolena.

               Takto je vyjádřena úcta.  Přímý postoj se skládá z pat u sebe, šlapky 60 stupňů vytočené, kolena lehce napnutá,hlava držena vzpřímeně, pusa zavřená, oči se dívají rovně v úrovni pohledu, paže přirozeně po stranách, prsty lehce roztaženy a po stranách. Vše by mělo být provedeno na jedno  nadechnutí/vydechnutí.

(Miyazato Eiichi, Okinawa Den Goju Ryu Karate – Do, 1978)

             Thanks to the Budo of long ago, the present day spread and development of karate can be attributed to the respect that is shown to each other and especially to the teacher. It holds others in esteem, and is  modest.

Eiichi Miyazato sensei

              Rei (politeness or manners) is at the very soul of Budo. So much so that it is said, it „begins with Rei and ends with Rei“, The true motive/meaning for those who study Budo is in the spirit of training. The body and the spirit work in harmony with each other, as the saying goes. Without training the spirit there is no physical or technical training.
One must respect the normal social order and must endeavor to build character in harmony with life in society.

              When kata is performed, the kata is begun with a standing bow and ends with a standing bow expressing respect.
For Kumite, the competitor faces the front (shomen) and bows standing, then face each other, bow standing, and then beginning. Once finished, they bow to each other then to the front.

             The standing bow is not a straight posture but one that bends naturally forward from the waist (about 30 degrees). The fingers of the both hands should slide down to about 10 centimeters above the kneecaps.
This is how respect is expressed.

              The straight posture consists of heels together, feet pointing about 60 degrees out, knees lightly straightened, head held proper, mouth c1osed, eye looking straight at eye level, arms naturally at the sides, fingers lightly extended and at the side of the body. All should come together in one breath.
Il CONCERNING „REI“ (POLITENESS)

(Miyazato Eiichi – Okinawa Den Goju Ryu Karate-do, 1978)